Văn phòng phẩm

Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn hiện đang cung cấp Văn phòng phẩm và trang thiết bị chuyên dụng  phục vụ cho công tác chỉnh lý và bảo quản tài liệu lưu trữ theo Quy định hiện hành của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ.

1-   Bìa hồ sơ lưu trữ: Theo tiêu chuẩn ngành

( Quyết định số 62/QĐ-LTNN ngày 07/5/2002 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc Ban hành Tiêu chuẩn ngành về “Bìa hồ sơ”).

2-   Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ:Theo tiêu chuẩn ngành

 ( Quyết định số 248/QĐ-LTNN ngày 23/12/2002 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về Ban hành tiêu chuẩn ngành về "Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ hành chính").

3-   Giá bảo quản tài liệu lưu trữ: Theo tiêu chuẩn ngành.

Hãy tham khảo hình ảnh Tài liệu sau khi chỉnh lý, đưa hồ sơ vào hộp, và xếp lên giá kệ chuyên dụng như sau: