Văn bản mới


Các văn bản hiện hành liên quan đến công tác chỉnh lý tài liệu:

1.  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 11/11/2013 tại Kỳ họp thứ 2, khóa 13.

2.  Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

3.  Thông tư số 09 /2011/TT-BNV  ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

4.  Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5.  Công văn số 283/VTLTNN – NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc Ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

6.  Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001: 2000.

7.  Thông tư số 03/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 29/4/2010 Quy định định mức Kinh tế - Kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy.

8.  Thông tư số 12/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 26/11/2010 Hướng dẫn Phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy.