Lãnh đạo Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh và Trường Đại học thăm Phòng Số hóa


Lãnh đạo Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi và Trường Đại học Đồng Nai đến thăm Phòng Số hóa tài liệu tại Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn

 Lãnh đạo Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh và Trường Đại học thăm Phòng Số hóa