Đồng chí Triệu Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa tại Công ty


Đồng chí Triệu Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các Vụ trưởng đến thăm Phòng Số hóa tài liệu của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn

Đồng chí Triệu Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa tại Công ty

Đồng chí Triệu Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa tại Công ty

Đồng chí Triệu Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa tại Công ty