Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty


Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty.

 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

CBNV Công ty Lưu trữ Sài Gòn số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty


 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

Ban Giám đốc Công ty (TS. Phạm Thị Huệ - TS. Nguyễn Xuân Hoài) kiểm tra công tác xử lý, số hóa tài liệu


 Cán bộ, nhân viên xử lý số hóa tài liệu Mộc bản tại Công ty

Tài liệu Mộc bản sau khi xử lý kỹ thuật