Số hóa Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm


Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang trao – nhận bộ ổ cứng di động – lưu dữ liệu số hóa Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Số hóa Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm