Đồng chí Văn Tất Thu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa


Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang trao – nhận bộ ổ cứng di động – lưu dữ liệu số hóa Mộc bản chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang

 Đồng chí Văn Tất Thu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa

Đồng chí Văn Tất Thu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm Phòng Số hóa tại Công ty