Đào tạo nghề

     TS. Phạm Thị Huệ (Giám đốc Công ty) và TS. Nguyễn Xuân Hoài (Phó Giám đốc Công ty) tham gia công tác đào tạo nghề: tập huấn nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ cho cán bộ công chức ở các tỉnh, các ngành; giảng dạy các chuyên đề về Văn thư Lưu trữ tại các trường Đại học, và tham gia các Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ tại trường Đại học.