Chỉnh lý tài liệu

Từ năm 2009, đặc biệt là từ năm 2013 đến nay, hàng năm Công ty đều chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty theo đúng quy chuẩn quốc gia. Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện… theo đúng quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ.

Tài liệu của mỗi cơ quan, tổ chức đều được phân loại theo một phương án khoa học, được xác định giá trị tài liệu, lựa chọn những tài liệu có giá trị để bảo quản, phục vụ khai thác, sử dụng, đồng thời loại ra những tài liệu hết giá trị để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tất cả các Hợp đồng chỉnh lý tài liệu đều hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt, luôn nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan, tổ chức (đơn vị chủ đầu tư)và Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh (đơn vị giám sát về nghiệp vụ).

Quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ được thực hiện theo Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 về việc Ban hành Quy trình“Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001: 2000: